TSMC kviec mok

MOKYTOJŲ TARYBA


Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos  savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai: socialinis pedagogas, bibliotekininkas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybai vadovauja direktorius. Mokytojų tarybos sekretorių renka tarybos nariai.