TSMC kviec mok

TRAKŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO
MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS


TRAKŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO
VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA


TRAKŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKL
ĖS


TRAKŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO
NUOTOLINIO MOKYMOSI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS


TRAKŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO
DARBO LAIKO APSKAITOS DOKUMENTŲ PILDYMO TVARKA


TRAKŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO NEFORMALIOJO
ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS


 TRAKŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO
DARBO UŽMOKESČIO SISTEMOS APRAŠAS


TRAKŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO
DARBO TVARKOS TAISYKLĖS


TRAKŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO
DARBUOTOJŲ NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS


 

TRAKŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO VIDURINIO UGDYMO
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

Tvarkos aprašas (PDF)

 

TRAKŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO ELEKTRONINIO DIENYNO
TVARKYMO NUOSTATAI

Tvarkymo nuostatai (PDF)

 

TRAKŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS
  MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

Tobulinimo tvarkos aprašas (PDF)

 

MOKYTOJŲ TARYBOS NUOSTATAI

 Mokytojų tarybos nuostatai (PDF) 

 

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI
TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

Švietimo pagalbos aprašas (PDF)

 

ILGALAIKIŲ PLANŲ RENGIMO TVARKA

Ilgalaikių planų rengimo tvarkos aprašas (PDF)

 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO
TVARKOS APRAŠAS

Tvarkos aprašas (PDF)

 

METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO NUOSTATAI

Organizavimo nuostatai (PDF) 

 

APRŪPINIMO BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS
IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS

 Tvarkos aprašas (PDF)